om tolktaxa

Proposition 1978/79:132

Sammanfattning

För
att åstadkomma enhetliga ersättningsnormer och en effektiv kost­nadskontroll
föreslås i promemorian atl ersättning till tolk vid allmän dom­stol, förvaltningsdomslol,
arbetsdomstolen, marknadsdomstolen, arrende­nämnder, hyresnämnder, statens
va-nämnd saml polis-, åklagar- och kro­nofogdemyndigheter regleras i en
gemensam taxa, som fastställes av dom­stolsverket.

Förslaget
till taxa har utformats som en lidslaxa, dvs. lolkarvodena be­räknas efter
lidsåtgången i det enskilda fallet. I förslaget görs åtskillnad mellan tolkning
vid domstol (allmän domstol, förvaUningsdomstol, arbets­domstolen,
marknadsdomstolen, artendenämnder, hyresnämnder och sta­tens va-nämnd) och lolkning
vid polis-, åklagar- och kronofogdemyndighet på så sätt atl ersättningen är
högre
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida