om slopande av den s. k. radavgiften på tips

Proposition 1977/78:115

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop. 1911 nS: 115

Regeringens proposition

1977/78:115

om slopande av den s. k. radavgiften pä tips

beslutad den 23 februari 1978.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga det förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar

PER AHLMARK

STAFFAN BURENSTAM LINDER

Propositionens huvudsakliga innehåll

1 propositionen föreslås atl den s. k. radavgiften som utgår med 5 öre på varje tipsrad slopas. Det förutsätts alt denna åtgärd kombineras med en höjning av radpriset till 60 öre. Detta möjliggör en höjning av vinnarnas andel av AB Tipstjänsts omslutning samtidigt som statsinkomsterna kan beräknas öka med ca 60 milj. kr.

1 Riksdagen 1977/78. 1 saml. Nr 115Prop. 1977/78:115

Utdrag
HANDELSDEPARTEMENTET
          PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1978-02-23

Närvarande: statsråden Bohman, Ahlmark, ordförande. Turesson, Antons-son, Mogård, Olsson, Dahlgren, Åsling, Söder, Troedsson, Mundebo, Krönmark, Ullsten, Burenstam Linder, Wikström, Johansson, Friggebo,

Föredragande: statsrådet Burenstam Linder,

Proposition om slopande av den s. k. radavgiften på tips

Aktiebolaget Tipsijänsi har enligl regeringsbeslut tillstånd att anordna vadhållning i samband med idrottslävlingar, dock icke hästtävlingar. Under år 1977 omsatte bolaget ca 1 000 milj, kr. Priset för varie tipsrad är f. n. 50 öre.

I prop. 1948:9 med hemställan om bemyndigande för Kungl. Maj:l att vidtaga åtgärder för ökning av statsverkets andel i lolalisalor-, tips- och lotterimedel föreslogs alt priset för dellagande i av Aktiebolaget Tipstjänsl anordnade tippningstävlingar skulle höjas med 5 öre för varje rad, vilket belopp oavkortat skulle tillfalla statsverket. Förslaget antogs av riksdagen (BeU 1948:6, rskr 1948:26). Avgiften, som infördes den 1 april 1948, genomfördes på så sätt au särskild överenskommelse träffades mellan Kungl. Maj:t och bolaget. 1 skrivelser den 10 maj och den 8 juni 1948 anmälde bolaget att radprisel på lipskupongerna hade höjts med 5 öre. Radavgiflen eller radskatien, som den vanligtvis kallas, har därefter kvarstått oförändrad.

Radpriset har senare höjts flera gånger. År 1951 höjdes det sålunda från 30 till 35 öre, år 1959 från 35 lill 40 öre och är 1975 från 40 till 50 öre. 1 samband med att 1975 års höjning anmäldes för riksdagen uttalade föredragande departementschefen att höjning av radpriset av angivet slag framdeles inte torde böra kräva riksdagens medverkan (prop. 1975:1 bil, 1 s. 45).

Enligt regeringens bestämmelser för Aktiebolaget Tipstjänsts verksamhet skall av lipsinsatserna - sedan de merbelopp har avdragits, som inflyter lill följd av de år 1948 vidtagna åtgärderna och som oavkortat skall tillfalla statsverket - 50 96 användas för vinstutdelning till deltagarna i vadhåll­ningen. På vinster med ett värde över 50 kr, utgår vinslskalt, som dras av från vinstbeloppet och betalas in av bolaget. Av insatsbeloppen får högst 22,5 % disponeras för bolagets omkostnader. Bolagets årsvinst efter lagstadgad fondering och avsättning till regleringsfonden tillfaller helt statsverket.Prop. 1977/78:115                                                     3

Under år 1977 omsatte bolaget sammanlagt 1 003 milj, kr, på tips. Därav erhöll vinnare efter avdrag för skatt 354 milj. kr, eller 35 % och staten 494 milj. kr. fördelade enligt följande: 97 milj, kr, vinstskatt, 100 milj, kr, s, k, radskatl och 297 milj. kr. bolagets nettovinst.

Den av Aktiebolaget Tipstjänst anordnade lippningen samt den vadhåll­ning i samband med hästsport som anordnas bl. a. av Aktiebolaget Trav och Galopp är de stora vadhållningsspelen i Sverige. Undersökningar tyder på att mer än hälfien av svenska folket spelar på folbollsiips mer eller mindre regelbundet.

Jag vill nu efter samråd med chefen för budgetdepartementet föreslå att radavgiften slopas. En sådan åtgärd innebär att en större del av tipsomslut­ningen än r n, kan återföras lill vinnarna. Den innebär vidare administrativa förenklingar på flera håll. Om samtidigt radpriset höjs till 60 öre, kan statsinkomsterna ändå beräknas öka. Jag har härvid utgått från alt verkning­arna på lippningens omfattning av de båda nämnda åtgärderna huvudsak­ligen tar ut varandra.

Aktiebolaget Tipstjänsl har lämnai vissa uppgifter som närmare belyser effekterna av de åtgärder jag nu har berört. Enligt dessa uppgifter kan vinnarnas andel av tipsinsatserna efter vinslskalt beräknas öka från 35 till knappt 39 %. Vidare kan statsinkomsterna beräknas öka med omkring 60 milj. kr. under budgetåret 1978/79.

Om möjligt bör radavgiften slopas fr. o. m. den 1 april i år. Aktiebolaget Tipstjänsl har anmält alt man i samband med att radskatten slopas avser att höja radpriset till 60 öre.

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen

att slopa den år 1948 införda särskilda avgiften på tippningstäv­lingar.

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen alt antaga det förslag som föredraganden har lagt fram.GOTAB   57615     Stockholm   1978