om nya grundlagsbestämmelser angående allmänna handlingars offentlighet

Proposition 1975/76:160

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1975/76:160

Regeringens proposition

1975/76:160

om
nya grundlagsbestämmelser angående allmänna handlingars of­fentlighet

beslutad
den 26 februari  1976.

Regeringen
föreslår riksdagen alt antaga det förslag som har upptagits i bifogade utdrag
av regeringsprolokoll.


regeringens vägnar

G,
E. STRÄNG

LENNART
GEIJER

Propositionens huvudsakliga innehall

I
propositionen föreslås att nuvarande grundlagsregler i 2 kap. tryckfri­hetsförordningen
ersätts med ett helt nytt kapitel. Förslaget utgör en första etapp i en
genomgripande översyn av gällande bestämmelser om tillgången till allmänna
handlingar. Avsikten är att nästa steg skall tas vid 1976/77 års riksmöte bl,
a. genom en proposition
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida