om ny befälsordning för det militära försvaret

Proposition 1977/78:24

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1977/78: 24

Regeringens proposition

1977/78: 24

om
ny befälsordning för det militära försvaret;

beslutad
den 12 januari 1978.

Regeringen
föreslår riksdagen att antaga det förslag som har upptagits i bifogade utdrag
av regeringsprotokoll.


regeringens vägnar

THORBJÖRN
FÄLLDIN

ERIC
KRÖNMARK

Propositionens
huvudsakliga innehåll


gmndval av 1973 års riksdagsbeslut (prop. 1973:128, FöU 1973:23, rskr 1973:309)
om principer för en enhetlig befälsordning inom det militära försvaret läggs i
propositionen fram förslag till en ny befälsordning. Belalsordningen innebär en
samlad lösning för allt befäl - yrkesbefäl, reservbefäl och värnpliktsbefal.

1
den nya belalsordningen skall allt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida