om kontroll över visst automatspel

Proposition 1981/82:203

SAMMANFATTNING

I denna promemoria föreslås att det införs
en kommunal kontroll i fråga om anordnande av visst
automatspel. Kom­munerna får härigenom inflytande över den
ungdomsmiljö sora de s.k. flipper- och spclhallarna
utgör. Bakgrunden till förslaget är
i första hand en hemställan från
riks­dagen i januari 1981 om att regeringen skyndsamt skall lägga fram förslag
till en lagstiftning om flipperspel och 1iknande spel.

Förslaget innebär att det krävs
tillstånd för att i för­värvssyfte anordna spel på apparater
av flippertyp på flera än tre sådana
apparater inom samma lokal eller an­läggning.
Frågan om tillstånd skall prövas
av social­ nämnden i den kommun där spelverksamheten skall anordnas. Socialnämnden får
också möjligheter att ingripa mot spel­verksamheten om missförhållanden
uppkommer.

Reglerna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida