om inskränkt skattskyldighet för Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet m.fl.

Proposition 1985/86:169

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1985/86:169

om inskränkt skattskyldighet för Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet m.fl.


Prop. 1985/86: 169


Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 3 april 1986,

På regeringens vägnar

Svante Lundkvist

Kjell-Olof Feldt

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verk­samhet och de stiftelser och bolag som bildats på initiativ av vissa huvud­organisationer på arbetsmarknaden för att utge permitteringslöneersätt-ning befrias från skattskyldighet för förmögenhet och all annan inkomst än inkomst av fastighet. Den inskränkta skattskyldigheten föreslås gälla fr,o,m. 1986 års taxering.

1    Riksdagen 1985/86. I saml. Nr 169


Förslag till

Lag om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt

Härigenom föreskrivs att 7 § 4 mom, lagen (1947:576) om statlig in­komstskatt skall ha följande lydelse.


Prop. 1985/86: 169Nuvarande hdelse


Föreslagen lydelse


7§


4 mom. Understödsförening som inte bedriver till livförsäkring hänför­lig verksamhet eller som enligt sina stadgar inte får meddela annan kapital­försäkring än sådan som omfattar kapitalunderstöd på högst 1 000 kronor för medlem.

akademier, allmänna undervisningsverk, sådana sammanslutningar av studerande vid rikets universitet och högskolor i vilka de studerande enligt gällande stadgar är skyldiga att vara medlemmar, samarbetsorgan för sådana sammanslutningar med ändamål att fullgöra uppgifter som enligt nämnda stadgar ankommer på sammanslutningarna.

sjömanshus, företagareförening som erhåller statsbidrag, regional ut­vecklingsfond som avses i förordningen (1978:504) om överförande av vissa uppgifter från företagareförening till regional utvecklingsfond.

allmänna försäkringskassor, er­kända arbetslöshetskassor, pen­sionsstiftelser som  avses  i  lagen

allmänna försäkringskassor, er­kända arbetslöshetskassor, pen­sionsstiftelser som avses i lagen (1967:531) om tryggande av pen­sionsutfästelse m.m.. personalstif­telser som avses i samma lag med ändamål uteslutande att lämna un­derstöd vid arbetslöshet, sjukdom eller olycksfall, stiftelser som bil­dats enligt avtal mellan organisatio­ner av arbetsgivare och arbetstaga­re med ändamål att utge avgångser­sättning till friställd arbetstagare el­ler främja åtgärder till förmån för arbetstagare som blivit uppsagd el­ler löper risk att bli uppsagd till följd av driftsinskränkning, före-tagsnedläggelse eller rationalisering av företags verksamhet, sådana ömsesidiga försäkringsbolag som avses i lagen om yrkesskadeför­säkring,


(1967:531) om tryggande av pen­sionsutfästelse m.m,. personalstif­telser som avses i samma lag med ändamål uteslutande att lämna un­derstöd vid arbetslöshet, sjukdom eller olycksfall, stiftelser som bil­dats enligt avtal mellan organisatio­ner av arbetsgivare och arbetstaga­re med ändamål att utge avgångser­sättning till friställd arbetstagare el­ler främja åtgärder till förmån för arbetstagare som blivit uppsagd el­ler löper risk att bli uppsagd till följd av driftsinskränkning, före-tagsnedläggelse eller rationalisering av företags verksamhet eUer med ändamål att utge permllterings-löneersätlning. bolag eller annan juridisk person som avses i lagen (1984:1009) om beslutanderätt för bolag eller annan juridisk person med uppgifl atl lämna permilte-ringslöneersältning, sådana ömse­sidiga försäkringsbolag som avses i lagen om yrkesskadeförsäkring.


Senaste lydelse 1985:308,Nuvarande lydelse

Allmänna pensionsfonden. All­
männa sjukförsäkringsfonden, Alva
och Gunnar Myrdals stiftelse, Apo-
tekarsocietetens stiftelse för främ­
jande av farmacins utveckling
m,m.. Bokbranschens Finansie­
ringsinstitut Aktiebolag, Bryggeri­
stiftelsen. Dag Hammarskjölds
minnesfond. Fonden för industriellt
utvecklingsarbete. Fonden för in­
dustriellt samarbete med u-länder.
Fonden för svenskt-norskt industri­
ellt samarbete, handelsprocedurrå­
det. Järnkontoret och SIS - Stan­
dardiseringskommissionen i Sveri­
ge, så länge kontorets respektive
kommissionens vinstmedel an­
vänds till allmänt nyttiga ändamål
och utdelning inte lämnas till del­
ägare eller medlemmar, Nobelstif­
telsen, Norrlandsfonden, Stiftelsen
Industricentra, Stiftelsen industri­
ellt utvecklingscentrum i övre
Norrland, Stiftelsen Institutet för
Företagsutveckling.
                                  Stiftelsen

Landstingens fond för teknikupp­handling och produktutveckling. Stiftelsen för produktutvecklings­centrum i Göteborg, Stiftelsen Pro­duktutvecklingscentrum i Östergöt­land, Stiftelsen Småföretagsfon­den, Stiftelsen för samverkan mel­lan Lunds universitet och näringsli­vet SUN, Stiftelsen Sveriges tek­nisk-vetenskapliga attachéverk­samhet, Svenska bibelsällskapets bibelfond, Svenska Penninglotte­riet Aktiebolag. Svenska skeppshy-potekskassan, Svenska UNICEF-kommittén, Sveriges exportråd. Sveriges turistråd. Aktiebolaget Tipstjänst och Aktiebolaget Trav och Galopp

Föreslagen lydelse

Allmänna pensionsfonden, All­
männa sjukförsäkringsfonden, Alva
och Gunnar Myrdals stiftelse, Apo-
tekarsocietetens stiftelse för främ­
jande av farmacins utveckling
m.m,. Bokbranschens Finansie­
ringsinstitut Aktiebolag, Bryggeri­
stiftelsen, Dag Hammarskjölds
minnesfond. Fonden för industriellt
utvecklingsarbete. Fonden för in­
dustriellt samarbete med u-länder.
Fonden för svenskt-norskt industri­
ellt samarbete, handelsprocedurrå­
det, Jernkontoret och SIS Stan­
dardiseringskommissionen i Sveri­
ge, så länge kontorets respektive
kommissionens vinstmedel an­
vänds till allmänt nyttiga ändamål
och utdelning inte lämnas till del­
ägare eller medlemmar, Nobelstif­
telsen, Norrlandsfonden, Stiftelsen
Industricentra, Stiftelsen industri­
ellt utvecklingscentrum i övre
Norrland, Stiftelsen Institutet för
Företagsutveckling,
   Stiftelsen

Landstingens fond för teknikupp­handling och produktutveckling. Stiftelsen för produktutvecklings-centrum i Göteborg, Stiftelsen Pro­duktutvecklingscentrum i Östergöt­land, Stiftelsen Småföretagsfon­den. Stiftelsen för samverkan mel­lan Lunds universitet och näringsli­vet SUN, Stiftelsen Sveriges tek­nisk-vetenskapliga attachéverk­samhet. Svenska bibelsällskapets bibelfond. Svenska kyrkans stiftel­se för rikskyrklig verksamhet. Svenska Penninglotteriet Aktiebo­lag, Svenska skeppshypotekskas-san. Svenska UNICEF-kommittén, Sveriges exportråd, Sveriges turist­råd. Aktiebolaget Tipstjänst och Aktiebolaget Trav och Galopp

frikallas från skattskyldighet för all annan inkomst än inkomst av fastig­het.

Vad som sägs i 6 mom. tredje och femte styckena har motsvarande tillämpning i fråga om stiftelse som avses i detta moment. Att pensionsstif­telse lägger avkastning till kapitalet medför dock skattskyldighet för all inkomst endast om stiftelsen har överskott på kapitalet enligt 15 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.


Prop. 1985/86: 169


Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag då lagen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling. De nya bestäm­melserna tillämpas första gången vid 1986 års taxering.Finansdepartementet                                     Prop. 1985/86:169

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 3 april 1986

Närvarande: Statsrådet Lundkvist, ordförande, och statsråden Feldt. Sigurdsen, Gustafsson, Leijon, Hjelm-Wallén, Peterson, Andersson. Bodström, Göransson, Gradin, Dahl, R. Carisson, Holmberg, Hellström, Wickbom, Johansson, Hulterström, Lindqvist

Föredragande: statsrådet Feldt

Proposition om inskränkt skattskyldighet för Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet m.fl.

1 Inledning

Stiftelser och aktiebolag är i likhet med flertalet andra juridiska personer i regel oinskränkt skattskyldiga till statlig inkomstskatt. Stiftelser men inte aktiebolag är i allmänhet också skyldiga att betala förmögenhetsskatt. Skattskyldigheten till kommunal inkomstskatt har däremot slopats med verkan från 1986 års taxering för alla juridiska personer med undantag för dödsbon.

Vissa stiftelser och andra juridiska personer har emellertid ansetts bedri­va en så höggradigt allmännyttig verksamhet att deras skattskyldighet har inskränkts. Bestämmelserna om vilka skattesubjekt som åtnjuter inskränkt skattskyldighet finns bl.a. i 7 § 4 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomst­skatt (SIL). De i den bestämmelsen nämnda rättssubjekten är endast skattskyldiga för inkomst av fastighet. Vid förmögenhetsbeskattningen gäller enligt 6 § I mom. lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt att dessa stiftelser är befriade från förmögenhetsskatt.

I det följande föreslårjag att ytteriigare några rättssubjekt skall omfattas av den begränsade skattskyldigheten, nämligen Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet samt de stiftelser och bolag som har till ända­mål att utge permitteringslöneersättning.

2 Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet

Som ett led i omorganisationen av svenska kyrkan godkändes vid 1984 års kyrkomöte bildandet av Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksam­het. Stiftelsen, som har bildats av ett antal rikskyrkliga organ, skall bedriva eller stödja svenska kyrkans rikskyrkliga verksamhet inom eller utom -Sverige samt förvalta egendom som ställts till dess förfogande för sådanaändamål. Stiftelsen ersätter ett flertal kyrkliga riksorgan, bl.a. Svenska Prop. 1985/86: 169 kyrkans centralråd, diakoninämnd, informationscentral och utbildnings­nämnd. Verksamheten avser främst svenska kyrkans frivilliga verksam­het. Stiftelsens högsta organ är ombudsmötet, som består av samma perso­ner som kyrkomötet och som samlas varje år inom kyrkomötets ram. Den löpande förvaltningen handhas av stiftelsens styrelse. Styrelsen består av samma personer som är ledamöter av svenska kyrkans centralstyrelse. Inom stiftelsen finns nio nämnder inrättade för olika rikskyrkliga verksam­hetsområden. Stiftelsens verksamhet finansieras dels genom medel från kyrkofonden, dels genom kollekter och gåvor.

Enligt min uppfattning måste stiftelsens verksamhet anses vara höggra­digt allmännyttig. Finansieringen av verksamheten sker till helt övervä­gande del med allmänna medel och i övrigt genom kollekter och gåvor. Med hänsyn till detta bör stiftelsens medel inte beskattas. Jag föreslår att Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet tas in som begränsat skattskyldigt subjekt i 7 § 4 mom. SIL,

3 Permitteringslöneanordningen

Arbetstagarnas anställningsförmåner vid permittering förbättrades fr,o,m. den I januari 1985 genom en reform på det arbetsrättsliga området. Refor­men tillkom genom samarbete mellan vissa organisationer på arbetsmark­naden och staten.

Under våren 1984 träffade Svenska arbetsgivareföreningen (SAF) och Landsorganisationen i Sverige (LO) en preliminär uppgörelse om inrättan­de av en s.k. permitteringslöneanordning SAF-LO. Liknande uppgörelser träffades även mellan Arbetsgivarföreningen för samfällt ägda företag och organisationer (SFO) och LO samt mellan Kooperationens förhandlingsor­ganisation (KFO) och LO. Överenskommelserna förutsatte statlig medver­kan i fråga om finansieringen.

Genom beslut av riksdagen under hösten 1984 infriades villkoret att staten skulle bidra till reformens finansiering. Samtidigt ändrades 21 § lagen (1982:80) om anställningsskydd så att arbetstagare vid permittering fick rätt till samma lön och andra anställningsförmåner som om arbetstaga­ren hade fått behålla sina arbetsuppgifter.

Överenskommelserna mellan de berörda huvudorganisationerna avsåg bl.a. bildandet av stiftelser, vilkas huvudsakliga uppgifter är att uppbära i kollektivavtal bestämda avgifter för permitteringslöneersättning från de anslutna arbetsgivarna samt att besluta om hur dessa avgifter skall använ­das. I stiftelserna sker en viss fondering av medel för användning under de år då utbetalningarna överstiger de inflytande avgifterna.

På SAF/LO-området har bildats Stiftelsen för kompletterande permitte­ringslöneersättning. Enligt avtal förvaltas stiftelsen av Arbetsmarknadens försäkringsaktiebolag (AFA). Till ett av AFA särskilt bildat dotterbolag -Institutet för utbetalning av permitteringslöneersättning, aktiebolag -tillskjuts medel dels från staten, dels från stiftelsen. Bolaget erhåller medel motsvarande de belopp som enligt beslut av bolaget skall utbetalas till anslutna arbetsgivare. Någon fondering av medel sker inte i bolaget.Till bolaget har knutits en viss myndighetsfunktion. Den innebär att Prop. 1985/86: 169 bolaget getts behörighet att besluta om utbetalning av allmänna medel. Behörigheten har tillagts bolaget genom lagen (1984:1009) om beslutande­rätt för bolag eller annan juridisk person med uppgift att lämna permitte­ringslöneersättning. Staten har insyn i bolagets verksamhet bl.a. genom att regeringen utser en representant i styrelsen.

På de statliga och kooperativa områdena har på motsvarande sätt bildats stiftelser och bolag. De har samma funktion som de båda rättssubjekten på SAF/LO-området. Stiftelsernas och bolagens namn är Stiftelsen för per­mitteringslöneersättning inom SFO-LO-området och Permitteringslöne-stiftelsen KFO/KAB-LO respektive Gemensamhetsanordningen för utbe­talning av permitteringslöneersättning Aktiebolag, GUPAB, samt Permit-teringslöneaktiebolaget KFO/KAB-LO.

Vid bedömningen av de nu aktuella stiftelsernas ställning i skattehän­seende vill jag erinra om att stiftelser som bildats enligt avtal mellan organisationer av arbetsgivare och arbetstagare med ändamål att utge avgångsersättning till friställd arbetstagare eller främja ätgärder till förmån för arbetstagare som blivit uppsagd eller löper risk att bli uppsagd till följd av driftsinskränkning, företagsnedläggelse eller rationalisering av företags verksamhet har ansetts vara höggradigt allmännyttiga och därför hänförts till de inskränkt skattskyldiga subjekten. Jag anser det naturligt och konse­kvent med en motsvarande bedömning av permitteringslönestiftelserna. Detta gäller även permitteringslönebolagen eftersom de utgör en helt inte­grerad del av permitteringslöneanordningarna. Jag föreslår således att de nu nämnda stiftelserna och bolagen intas bland de inskränkt skattskyldiga subjekten i 7 § 4 mom, SIL,

4 Ikraftträdande

De nya bestämmelserna om inskränkt skattskyldighet bör träda i kraft snarast möjligt och tillämpas fr,o,m, 1986 års taxering.

5 Upprättat lagförslag

I enlighet med det anförda har inom finansdepartementet upprättats förslag till

lag om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

De föreslagna ändringarna är av så enkel beskaffenhet att lagrådets hörande enligt min mening inte är påkallat.

6 Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att anta förslaget.7  Beslut                                                                     Prop. 1985/86: 169

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta det förslag som föredragan­den har lagt fram.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1986