om försvarsmaktens centrala ledning m. m.

Proposition 1977/78:63

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1911/18: 63

Regeringens proposition

1977/78: 63

om
försvarsmaktens centrala ledning m. m.;

beslutad
den I december 1977.

Regeringen föreslår riksdagen all antaga de förslag
som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.


regeringens vägnar

THORBJÖRN
FÄLLDIN

ERIC
KRÖNMÄRK

Propositionens
huvudsakliga innehåll

1 propositionen lämnas förslag om principer för
ledningen av försvars­makten i fred och riktlinjer för organisation av
försvarsmaktens centrala ledning m. m. Utgångspunkter för förslagen har varit
behovet att minska försvarets kostnader, tillämpningen av försvarets
planerings- och ekonomi­system och försvarsmaktens ledningsutrednings
betänkande (SOU 1976:64) Försvarsmaktens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida