om fiskelag, m.m.

Proposition 1992/93:232

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1992/93:232

om fiskelag, m.m.                                  Prop.

1992/93:232

Regeringen
föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur
regeringsprotokoUet den 18 mars 1993.


regeringens vägnar

Carl
Bildt

Karl
Erik Olsson

Propositionens huvudsakliga innehåll

I
propositionen föreslås en ny fiskelag som ersätter lagen (1950:596) om rätt
till fiske. Bestämmelsema som avgränsar fiskerätten förs utan större föränd­ringar
i sak över från fiskerättslagen till den nya lagen. Bestämmelsema ges
emellertid en ny språklig och redaktionell utformning för att göra dem mera
lättiUgängliga och överskådliga

När
det gäller utövandet av fiske foreslås
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1993-03-31 Bordläggning: 1993-03-31 Hänvisning: 1993-04-01 Motionstid slutar: 1993-04-19
Förslagspunkter (4)
Följdmotioner (22)