om ett reformerat kyrkomöte m.m.

Proposition 1981/82:192

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1981/82:192

Regeringens proposition

1981/82:192

om ett
reformerat kyrkomöte m. m.;

beslutad
den 1 april 1982,

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har
tagits upp i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar

OLA ULLSTEN

KARL BOÖ

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att kyrkomötet reformeras.
Förslagen bygger på de förslag till grundlagsändringar som nyligen har lagts
fram i propositionen (prop, 1981/82:77) om formerna för den kyrkliga
lagstiftningen m, m.

Enligt propositionen skall en ny lag om svenska kyrkan
stiftas, Lagen innehåller grundläggande föreskrifter om svenska kyrkan som
trossamfund och om kyrkomötet som en
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida