om en Barnombudsman, m.m.

Proposition 1992/93:173

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1992/93:173

om en Barnombudsman, m.m.

Prop. 1992/93:173

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har
tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 18 febraari 1993.

På regeringens vägnar

Carl Bildt

Bengt Westerberg

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att en befattning som Bamombudsman
inrättas. Vidare föreslås en särskild lag om Bamombudsman.

Ombudsmannen föreslås få till uppgift att bevaka frågor
som angår bams och ungdomars rättigheter och intressen. Ombudsmannen skall särskilt
ägna uppmärksamhet åt att lagar och andra författningar samt deras tillämpning
stämmer överens med Sveriges åtaganden enligt FN:s konvention om
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1993-02-25 Bordläggning: 1993-02-25 Hänvisning: 1993-02-26 Motionstid slutar: 1993-03-17
Förslagspunkter (8)