om ändringar i lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värdepapper

Proposition 1987/88:156

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition

1987/88:156

om ändringar i lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av
vissa värdepapper

Prop.

1987/88:156

Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har
tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 24 mars 1988.

På regeringens vägnar

Kjell-Olof Feldt

Bengt K. Å. Johansson

Propositionens huvudsakliga innehåll

1 propositionen föreslås atl basen för skatten på
värdepapper vidgas lill att omfatta omsättning av värdepapper på den s.k.
penning- och obligations­marknaden.

Del föreslås alt skatt skall las ut på handeln med
räntebärande löpande skuldebrev, sådana räntebärande enkla skuldebrev som utgör
s.k. masspap­per och svenska statens premieobligationer.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1988-04-05 Bordläggning: 1988-04-05 Hänvisning: 1988-04-06 Motionstid slutar: 1988-04-20