Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering - egenansvar med professionellt stöd

Proposition 2009/10:60

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering - egenansvar med professionellt stöd

Regeringens proposition 2009/10:60

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering –

Prop.

egenansvar med professionellt stöd

2009/10:60

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 november 2009

Maud Olofsson

Nyamko Sabuni

(Integrations- och jämställdhetsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny lag om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och följdändringar i ett antal lagar.

Den nya lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare föreslås innehålla regler om ansvar och insatser som syftar till att underlätta och påskynda vissa nyanlända invandrares etablering i arbets- och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-11-26 Bordläggning: 2009-11-26 Hänvisning: 2009-11-30 Motionstid slutar: 2009-12-11
Förslagspunkter (12)