Miljöbalk

Proposition 1997/98:45D5 Protokollsutdr. Paragrafreg.bil.A. Lagrådets yttrande. bil. 1. Rättsdatablad.

Protokollsutdr. Paragrafreg.bil.A. Lagrådets yttrande. bil. 1. Rättsdatablad.
Regeringens proposition

1997/98:45

Prop.

1997/98:45

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den

(Miljödepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut 445

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

Lagrådet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1997-09-30

Närvarande: f.d. regeringsrådet Bertil Voss, justitierådet

Johan Munck, regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist.

Enligt lagrådsremisser den 3 april och den 12 juni 1997 (Miljödeparte-

mentet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag

till

1. miljöbalk

2. lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet,

3. lag om kungörelse, skriftväxling och delgivning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida