Miljöbalk

Proposition 1997/98:45D4 Kapitel 5.1.12 - 5.7

Kapitel 5.1.12 - 5.7
5.1.12 12 kap. Täkter, jordbruk och annan verksamhet

Täkter

1 § Det krävs tillstånd av länsstyrelsen för täkt av berg, sten, grus,

sand, lera, jord, torv eller andra jordarter. För husbehov får dock mark-

innehavare vidta sådana åtgärder utan tillstånd, om inte annat följer av

föreskrifter som har meddelats med stöd av andra stycket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

föreskriva att åtgärder enligt första stycket för markinnehavarens

husbehov inte får vidtas utan tillstånd. Tillståndsplikt enligt detta stycke

får föreskrivas om åtgärderna kan antas motverka hushållningen av de i

första stycket angivna naturresurserna eller medföra en icke obetydlig

skada på miljön.

Första och andra stycket gäller inte

1. åtgärder i vattenområden
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida