Miljöbalk

Proposition 1997/98:45D3 Kapitel 4.24 - 4.39 och kap. 5 - 5.1.11

Kapitel 4.24 - 4.39 och kap. 5 - 5.1.11
4.24 Prövningen av markavvattning

Regeringens förslag: Frågor om tillstånd till markavvattning prövas

av länsstyrelsen.

Länsstyrelsen skall lämna över ärendet till miljödomstol, om det har

uppkommit frågor om ersättning, inlösen, särskild tvångsrätt eller

deltagande av även annan som kan ha nytta av markavvattningen än

sökanden.

När det har framställts yrkande om att även andra än sökanden skall

delta, skall miljödomstolen förordna en markavvattningssakkunnig.

Den sakkunnige skall lämna förslag på en lämplig utformning av

markavvattningen.

Utredningens förslag: Överensstämmer med regeringens.

Remissinstanserna: Naturvårdsverket föreslår att

prövningsförfarandet för restaurering av våtmarker förenklas t.ex. genom

att låta länsstyrelserna vara prövningsinstans.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida