med förslag till statsbudget för budgetåret 1983/84

Proposition 1982/83:100

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1982/83:100

Regeringens proposition 1982/83:100

med
förslag till statsbudget för budgetåret 1983/84;

beslutad den 22 december 1982.

Regeringen
förelägger riksdagen vad som har upptagits i bifogade utdrag

av
regeringsprotokoll för den åtgärd eller det ändamål som framgår av

föredragandenas hemstäUan.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

KJELL-OLOF FELDT

Propositionens huvudsakliga innehåll

Det i 1983 års
budgetproposition framlagda förslaget lill statsbudget för

budgetåret 1983/84
visar en omslutning av 294369 milj. kr. Detta innebär

en höjning i
förhållande fill vad som nu beräknas för innevarande budgetår

med 18652 milj. kr.
Budgetförslaget utvisar eU underskott pä 90228
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida