Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål - genomförande av direktiv 2006/24/EG

Proposition 2010/11:46

Regeringens proposition 2010/11:46

Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande

Prop.

ändamål – genomförande av direktiv 2006/24/EG

2010/11:46

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 3 december 2010

Fredrik Reinfeldt

Tobias Billström

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till genomförande av Europaparlamentets

och rådets direktiv 2006/24/EG om lagring av uppgifter som genererats

eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga

elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät

och om ändring av direktiv 2002/58/EG. Direktivet syftar till att

harmonisera medlemsstaternas regler om skyldigheter för leverantörer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2010-12-08 Bordläggning: 2010-12-08 Hänvisning: 2010-12-09 Motionstid slutar: 2010-12-23