Lag om kvalificerade elektroniska signaturer, m.m.

Proposition 1999/2000:117

Regeringens proposition

1999/2000:117

Lag om kvalificerade elektroniska signaturer, m.m.

Prop.

1999/2000:117

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Malmö den 18 maj 2000

Göran Persson

Mona Sahlin

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

För genomförande av ett EG-direktiv om ett gemenskapsramverk för

elektroniska signaturer (1999/93/EG) föreslås i propositionen en ny lag

om s.k. kvalificerade elektroniska signaturer. Vidare föreslås en mindre

ändring i sekretesslagen (1980:100) för att tillgodose behovet av

sekretesskydd för koder o.d. som möjliggör säkerhetskontroll.

En elektronisk signatur kan användas för att säkerställa att elektroniskt

överförd information inte har förändrats, att informationens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2000-05-23 Bordläggning: 2000-05-23 Hänvisning: 2000-05-24 Motionstid slutar: 2000-06-07
Förslagspunkter (4)