Kvinnofrid

Proposition 1997/98:55

Regeringens proposition

1997/98:55

Kvinnofrid

Prop.

1997/98:55

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 5 februari 1998

Göran Persson

Ulrica Messing

(Arbetsmarknadsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen behandlar åtgärder för att motverka våld mot kvinnor, pro-

stitution och sexuella trakasserier i arbetslivet.

Ett nytt brott införs i brottsbalken. Det tar främst sikte på upprepade

straffbara kränkningar som riktas mot nära anhöriga kvinnor (grov kvin-

nofridskränkning) men omfattar även barn och andra närstående personer

(grov fridskränkning). Vid bedömningen av straffvärdet skall särskild

hänsyn tas till det upprepade eller systematiska i beteendet. Straffet före-

slås
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 1998-02-16 Bordläggning: 1998-02-17 Hänvisning: 1998-02-18 Motionstid slutar: 1998-03-04
Förslagspunkter (4)
Följdmotioner (22)