Kungl. Maj:ts proposition med förslag till abortlag, m. m.

Proposition 1974:70

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kungl. Majrts proposition nr 70  år 1974                       Prop. 1974:70

Nr 70

Kungl. Majrts proposition med förslag till abortlag, m.m.;
given den 8 mars 1974.

Kungl. Majrt vill härmed, under åberopande av bilagda
utdrag av stats­rådsprotokollet över justitieärenden, föreslå riksdagen att
bifalla de för­slag om vars avlåtande till riksdagen föredragande
departementschefen hemställt.

CARL GUSTAF

LENNART GEUER

Propositionens huvudsakliga innehåll

1 propositionen läggs fram förslag liU ny abortlag.
Samtidigt föreslås kraftigt ökade insatser i fråga om preventivmedelsrådgivning
och andra förebyggande åtgärder.

Enligt den föreslagna abortlagen avgörs frågan om abort
före utgången av 12 re havandeskapsveckan
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida