Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i värnpliktslagen (1941:967)

Proposition 1972:44

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kungl. Maj:ts proposition nr 44 år 1972                         Prop. 1972:44

Nr 44

Kungl. Maj:ts proposition med förelag till lag om ändring
i vämpUktslagen (1941:967), m. m.; given Stockholms slott den 17 mars 1972.

Kungl. Maj:t vill hänned, under åberopande av bilagda
utdrag av statsrådsprotokollet över försvarsärenden, föreslå riksdagen att
bifalla de förslag om vars avlåtande till riksdagen föredragande
departementschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

SVEN ANDERSSON

Propositionens huvudsakliga innehåll

Kungl. Maj:t beslöt den 26 mars 1971 att med tillämpning
fr. o. in. den 1 juli I 972 införa ett nytt tjänsteställningssystem inom
krigsmakten. Systemet innebär bl. a. att benämningarna officer, underofficer
och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida