Kungl. Maj:ts proposition med förslag till Iag om bevakningsföretag

Proposition 1974:39

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kungl. Maj:ts
proposition nr 39 år 1974           Prop. 1974: 39

Nr 39

Kungl.
Maj:ts proposition med förslag till lag om bevakningsföretag; given den 22
februari 1974.

Kungl.
Maj:t vUl härmed, under åberopande av bUagda utdrag av statsrådsprotokollet över
justitieärenden, föreslå riksdagen alt bifalla det förslag om vars avlåtande
till riksdagen föredragande departementsche­fen hemställt.

Under
Konungens frånvaro:

BERTIL

LENNART
GEIJER

Propositionens
huvudsakliga Innehåll

I
propositionen föreslås alt kungörelsen (1951: 640) om auktorisation av enskilda
bevakningsföretag, som innehåller regler om en frivillig auk­torisation, skall
ersättas med en lag om bevakningsföretag. Huvudprinci­pen i
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida