Kungl. Maj:ts proposition angående försvarsforskningens framtida organisation m.m.

Proposition 1973:88

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kungl. Maj:ts proposition nr 88 år 1973                         Prop. 1973:88

Nr 88

Kungl. Maj:ts proposition angående försvarsforskningens
framtida organi­sation m. m.; given Stockhohns slott den 16 februari 1973.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bUagda
utdrag av statsrådsprotokollet över försvarsärenden, föreslå riksdagen att
bifalla det förslag om vars avlåtande till riksdagen föredragande
departementschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

SVEN ANDERSSON

Propositionens huvudsakhga innehåU

På grundval av betänkanden från 1969 års
försvarsforskningsutredning föreslås i propositionen ändringar i organisation
och finansieringsformer för kunskapsuppbyggande och tillämpad, ej objektbunden
forskning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida