Kungl. Maj:ts proposition angående vissa organisationsfrågor rörande försvaret

Proposition 1972:45

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kungl. Majits
proposition nr 45 år 1972                          Prop. 1972:45

Nr 45

Kungl. Maj:ts proposition angående vissa organisationsfrågor
rörande försvaret; given Stockholms slott den 17 mars 1972.

Kungl. Maj:t viU härmed, under åberopande av bilagda
utdrag av protokollet över försvarsärenden,

dels föreslå riksdagen att bifalla det förslag om vars
avlåtande till riksdagen föredragande departementschefen hemställt,

dels bereda riksdagen tUlfälle taga del av vad
föredragande departe­mentschefen anfört.

GUSTAF ADOLF

SVEN ANDERSSON

Propositionens huvudsakUga innehåll

I propositionen lämnas en redogörelse för ett planerat
sekretariat för säkerhetspolitik och långsiktsplanering inom totalförsvaret
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida