Kungl. Maj:ts proposition angående riktlinjer för bostadspolitiken m.m.

Proposition 1974:150

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kungl. Maj:ts proposition nr 150 år 1974

Prop. 1974:150

Nr 150

Kungl. Maj:ts proposition angående riktlinjer för
bostadspolitiken m. m.; given den 4 oktober 1974.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av
bilagda utdrag av stats­rådsprotokollet över bostadsärenden, föreslå riksdagen
atl bifalla de förslag, om vars avlåtande till riksdagen föredragande depariementschefen
hemställt.

CARL GUSTAF

INGVAR
CARLSSON

Propositionens
huvudsakliga innehåll

1 propositionen behandlas centrala bostadspolitiska
frågor rörande bl. a. bo­stadsfinansiering, bostadsbeskattning, markpolitik,
konkurrens inom bo­stadsbyggandet, boendedemokrati och förbättrad boendemiljö.
Vidare fö­reslås vissa ändringar i reglerna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida