Kungl. Maj:ts proposition angående högre teknisk utbildning och forskning i Luleå

Proposition 1971:59

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kungl. Majits
proposition nr 59 år 1971            Prop. 1971:59

Nr 59

Kungl.
Maj:ts proposition angående högre teknisk utbildning och forskning i Luleå;
given Stockholms slott den 26 mars 1971.

Kungl.
Maj:t vUl härmed, under åberopande av bUagda utdrag av stats­rådsprotokoUet
över UtbUdningsärenden, föreslå riksdagen alt bifalla de förslag om vars avlålande
tUl riksdagen föredraganden hemställt.

Under
Hans Maj:ls

Min
allernådigsle Konungs och Herres frånvaro,

enligt
Dess nådiga beslut:

BERTIL

SVEN
MOBERG

Propositionens
huvudsakUga innehåU

I
propositionen föreslås, på gmndval av statsmakternas principbeslut år 1970 (prop.
1970: 88, SU 1970: 133, rskr 1970: 296), all en ny hög­skolenhel
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida