Kungl. Maj:ts proposition angående den statliga kulturpolitiken

Proposition 1974:28

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kungl.
Maj.ts proposition nr 28 år 1974            Prop. 1974:28

Nr 28

Kungl. Majits proposition angående den statliga kultur­politiken;
given den 8 mars 1974.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bUagda
utdrag av statsrådsprotokollet över utbildningsärenden, föreslå riksdagen att
bi­falla de förslag om vars avlåtande till riksdagen föredragande departe­mentschefen
hemställt.

CARL GUSTAF

BERTIL ZACHRISSON

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs förslag fram om mål,
ansvarsfördelning och organisatorisk struktur för statens kulturpolitiska
insatser. Utbyggna­den av de statliga insatserna förutsätts ske enligt en
treårsplan.

Förslagen bygger i första hand på utredningar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida