Geologisk lagring av koldioxid

Proposition 2011/12:125

Regeringens proposition 2011/12:125

Geologisk lagring av koldioxid

Prop.

2011/12:125

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 15 mars 2012

Fredrik Reinfeldt

Lena Ek

(Miljödepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

För att genomföra EU:s direktiv om geologisk lagring av koldioxid före-

slås i huvudsak följande.

Geologisk lagring av koldioxid prövas som miljöfarlig verksamhet

enligt miljöbalken. Regeringen ska pröva en sådan verksamhets tillåtlig-

het. Regeringen får meddela föreskrifter om var geologisk lagring av kol-

dioxid får ske. Miljöbalkens regler om tillstånd, anmälan och tillåtlighet

ska för geologisk lagring av koldioxid tillämpas även på Sveriges konti-

nentalsockel utanför territorialgränsen.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2012-03-20 Bordläggning: 2012-03-20 Hänvisning: 2012-03-21 Motionstid slutar: 2012-04-11
Förslagspunkter (7)