Funktionskrav för elmätare

Proposition 2016/17:73

Regeringens proposition 2016/17:73

Funktionskrav på elmätare

Prop.

2016/17:73

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 22 december 2016

Stefan Löfven

Ibrahim Baylan

(Miljö- och energidepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i ellagen (1997:857) som innebär en utvidgning av elanvändarnas rätt att få timmätning av sin elförbrukning redovisad utan att debiteras de merkostnader som kan uppstå. Dessutom föreslås att det i ellagen förs in ett nytt bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om de funktionskrav som mätsystem och mätutrustning ska uppfylla.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

1

Prop. 2016/17:73

Innehållsförteckning

1
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2016-12-28 Bordlagd: 2017-01-10 Hänvisad: 2017-01-11 Motionstid slutar: 2017-01-25
Förslagspunkter (2)