Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning

Proposition 2005/06:111

Händelser

Inlämning: 2006-03-01 Bordläggning: 2006-03-06 Hänvisning: 2006-03-07 Motionstid slutar: 2006-03-21

Hela dokumentet

Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning (pdf, 297 kB)
Regeringens proposition 2005/06:111

Försvarsmaktens stöd till polisen vid

Prop.

terrorismbekämpning

2005/06:111
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 23 februari 2006
Göran Persson
Thomas Bodström
(Justitiedepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås vissa utökade möjligheter för polisen att begära stöd från Försvarsmakten vid terrorismbekämpning. Om polisen inte har tillgång till sådana särskilda resurser som behövs för att förhindra eller på annat sätt ingripa mot en handling som kan utgöra brott enligt lagen (2003:148) om straff för terroristbrott får Rikspolisstyrelsen begära stöd från Försvarsmakten med insatser som kan innebära användning av våld eller tvång mot enskilda. En sådan stödinsats skall stå
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida