Försäkring under krig och krigsfara

Proposition 1998/99:85

Regeringens proposition

1998/99:85

Försäkring under krig och krigsfara

Prop.

1998/99:85

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 8 mars 1999

Laila Freivalds

Erik Åsbrink

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen behandlas försäkringsverksamhet under krig och krigs-

fara, statlig krigsförsäkring, statlig krigsskadeersättning samt krigsan-

svarighet för liv-, sjuk och olycksfallsförsäkring.

Gällande beredskapslagstiftning på försäkringsområdet utformades

under 1950-talet mot bakgrund av de erfarenheter som fanns från för-

hållandena under andra världskriget. Sedan några år tillbaka har för-

säkringslagstiftningen varit föremål för en ingående och omfattande

översyn.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 1999-03-10 Bordläggning: 1999-03-10 Hänvisning: 1999-03-11 Motionstid slutar: 1999-03-25
Förslagspunkter (4)