Finansiering av en världskongress år 1996 om kommersiell sexuell exploatering av barn

Proposition 1995/96:111Regeringens proposition
1995/96:111

Finansiering av en världskongress år 1996 om kommersiell sexuell exploatering av
barn

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 2 november 1995

Ingvar Carlsson

Marita Ulvskog
(Civildepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att regeringen skall medges rätt att använda vissa
medel i statsbudgeten för innevarande budgetår för genomförandet av en
världskongress år 1996 om kommersiell sexuell exploatering av barn.

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
medger att medel under första huvudtitelns anslag Regeringskanslietm.m. och
trettonde huvudtitelns anslag EU:s utbytesprogram Ungdomför Europa får användas
för att genomföra en världskongress i Sverigeunder år 1996 om kommersiell
sexuell exploatering av barn.

2 Ärendet och dess beredning

Sedan år 1991 drivs i 28 länder en kampanj under beteckningen The International
Campaign to End Child Prostitution in Asian Tourism (ECPAT). Vid en konferens i
Bangkok i juni 1994, med deltagande av representanter för regeringar,
organisationer, FN:s barnfond (UNICEF) och INTERPOL (International Criminal
Police Organization) med flera, fattades beslut om att ta initiativ till en
världskongress i ämnet år 1996. Dess syfte skall vara att söka finna vägar till
ett slut på den omfattande kommersiella sexuella exploateringen av barn i
världen.

ECPAT har vänt sig till den svenska regeringen med en förfrågan om intresse att
svara för värdskapet för en sådan världskongress. Regeringen har åtagit sig
detta och har den 12 januari 1995 beslutat att tillsätta en nationalkommitté med
uppgift att förbereda en världskongress i Stockholm år 1996 (C 1995:01).

Kommittén har överlämnat en arbetsplan till regeringen och till denna fogat
vissa kostnadsberäkningar för kommitténs arbete med att förbereda kongressen
liksom beträffande kostnaderna för genomförandet. Kommittén förordar en
kostnadsnivå som innebär att det totala antalet deltagare (inklusive
funktionärer) inte överstiger 1300.

3 Behovet av en världskongress

FN:s barnkonvention har i oktober 1995 ratificerats av 178 stater. I
konventionens artikel 34 garanteras barnets rätt till skydd mot alla former av
sexuella övergrepp och mot att utnyttjas i prostitution och pornografi. I
artikeln sägs vidare att konventionsstaterna särskilt skall vidta alla lämpliga
nationella, bilaterala och multilaterala åtgärder för att förhindra att ett barn
förmås eller tvingas att delta i en sexuell handling.

En utbredning av kommersiell sexuell exploatering av barn har kunnat konstateras
till bl.a. Östeuropa, Brasilien och vissa nordafrikanska länder. De s.k.
Huddinge- och Norrköpingshärvorna med barnpornografi och domen mot en svensk
turist efter ett besök i Bangkok, Thailand nyligen gör ämnet aktuellt också i
vårt land. Trots att barnkonventionen

har ratificerats av så många stater förekommer alltså kommersiell sexuell
exploatering av barn i stor utsträckning. Sverige bör följa sin tradition och gå
i spetsen för ett brett internationellt samarbete på områden som värnar om de
svagas rättigheter och som sätter barns och ungdomars bästa i fokus. Syftet med
kongressen är att finna vägar för att det skydd som finns i barnkonventionen
skall bli så effektivt som möjligt.

För att kongressens resultat skall bli framåtsyftande och praktiskt tillämpbart
avser regeringen att bjuda in företrädare för regeringar, FN-organ, andra
internationella organisationer samt icke-statliga organisationer till
kongressen. Målet för kongressen är att anta en heltäckande handlingsplan som
bl.a. innefattar ett system för uppföljning av insatser mot kommersiell sexuell
exploatering av barn.

4 Förberedelsearbetet

Den av regeringen tillkallade nationalkommittén är ett samordnande organ för
såväl förberedelser inför som genomförande av kongressen. Kommittén skall vidare
svara för de internationella kontakterna inför kongressen.

I syfte att svara för de internationella kontakterna har kommittén tillsatt en
internationell planeringskommitté med företrädare också för ECPAT, UNICEF och de
icke-statliga organisationernas grupp för konventionen om barnets rättigheter.
Kommittén har också inrättat en internationell redaktionskommitté för arbetet
med ett förslag till uttalande vid kongressen och till en handlingsplan. Till
den internationella planeringskommittén finns ett antal arbetsgrupper knutna med
företrädare för bl.a. International Labour Organization (ILO), United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) och INTERPOL samt
vissa enskilda organisationer. Arbetsgrupperna skall ge underlag till arbetet
med handlingsplanen och ta fram rapporter till kongressen. Kostnaderna för detta
arbete bärs av de deltagande organisationerna.

I förberedelsearbetet ingår också särskilda informationsinsatser mot kommersiell
sexuell exploatering av barn och om kongressen i Stockholm som avses bli
genomförd den 27 - 31 augusti 1996. Vissa informativa insatser kommer också att
genomföras i samarbete med bl.a. UNICEF.

5 Finansiering

--------------------------------------------------------------------
| Regeringens förslag: Kostnaderna för att anordna en |
| världskongress i Sverige år 1996 om kommersiell sexuell |
| exploatering av barn täcks genom att befintliga medel på |
| statsbudgeten omfördelas. Riksdagen ger regeringen de |
| medgivanden till anslagsdispositioner som behövs som komplement |
| till vad regeringen själv kan besluta om. |
--------------------------------------------------------------------

Skälen för regeringens förslag: Förberedelsearbetet inför kongressen består av
flera delmoment varvid ECPAT, UNICEF och de icke-statliga organisationernas
grupp för konventionen om barnets rättigheter avser att svara för kostnader för
sina åtganden i fråga om förberedelsearbetet. De gemensamma kostnaderna för
världskongressen och dess förberedelser i Sverige bör dock till stor del bäras
av Sverige.

De kostnader för världskongressens genomförande som Sverige bör svara för
beräknas uppgå till sammanlagt högst 10 miljoner kronor. Med hänsyn till det
statsfinansiella läget begär inte regeringen att nya medel anvisas av riksdagen.
Regeringen föreslår i stället att vissa befintliga anslag belastas. Detta kräver
till vissa delar riksdagens godkännande.

Ämnet för världskongressen griper över flera departements verksamhetsområden och
kan därmed inte hänföras till någon speciell huvudtitel på statsbudgeten. De
departement vilkas verksamhetsområden närmast berörs är Justitie-, Utrikes-,
Social- och Civildepartementen. Samordnande departement för frågor kring
kongressen är Civildepartementet och det är chefen för Civildepartementet som av
regeringen har bemyndigats att tillkalla nationalkommitténs ledamöter m.m.
Kostnaderna för nationalkommittén betalas med de medel för utredningar m.m. som
Civildepartementet disponerar ur anslaget Regeringskansliet.

Under Civildepartementets huvudtitel på statsbudgeten för budgetåret 1995/96
(trettonde huvudtiteln) finns uppfört ett anslag till EU:s utbytesprogram Ungdom
för Europa. Detta anslag är uppfört med 7 841 000 kronor och avsikten med
anslaget var att därur bekosta Sveriges avgift för medverkan i Ungdom för
Europa-programmet. Genom att medlemsavgiften kommer att betalas i annan ordning
inom ramen för EG-budgeten kommer anslaget inte att utnyttjas. Regeringen
föreslår att 3 miljoner kronor av anslaget får tas i anspråk för att bekosta den
nu aktuella världskongressen.

Mot bakgrund av att kongressen i betydande omfattning kommer att beröra
situationen i u-länderna och att kongressens resultat förhoppningsvis verksamt
skall kunna bidra till en positiv utveckling för barnen i tredje världen anser
regeringen det befogat att ta i anspråk medel ur tredje huvudtitelns anslag
Bidrag till internationella biståndsprogram. Från detta anslag är det enligt
regeringens mening möjligt att använda 3 miljoner kronor för kostnader i samband
med världskongressen. Något medgivande från riksdagens sida behövs inte i denna
del.

Genom den avsedda användningen av de båda nu nämnda anslagen kommer huvuddelen
av de beräknade kostnaderna för kongressen att kunna täckas. I resterande delar
- högst 4 miljoner kronor - anser regeringen det motiverat att använda medel som
riksdagen anvisat under första huvudtitelns anslag Regeringskansliet m.m. Skälet
till detta är att de närmast berörda departementen i viss omfattning kan komma
att bli engagerade i såväl förberedelsearbetet som genomförandet av kongressen.
Eftersom anslaget är avsett att bekosta regeringskansliet och viss därtill
anknuten verksamhet vill regeringen få riksdagens medgivande att, i den
begränsade omfattning som är aktuell, få använda anslaget Regeringskansliet m.m.
inte bara för kostnader som direkt gäller nationalkommitténs verksamhet utan
också själva genomförandet av kongressen.

Härutöver avser regeringen att inför världskongressen ge stöd ur Allmänna
arvsfonden till nationell informationsverksamhet och opinionsbildning i frågor
som rör kommersiell sexuell exploatering av barn och ungdomar.

Regeringen kan avslutningsvis konstatera att merparten av de kostnader som
världskongressen medför kommer att betalas på annat sätt än över den svenska
statsbudgeten. Deltagarnas resor till världskongressen samt deras logi i
Stockholm svarar respektive delegation själv för. För att underlätta för
deltagarna från tredje världen att delta trots dessa kostnader har ECPAT tagit
vissa initiativ för att söka finansiellt stöd från andra länder. Vidare bidrar
de samverkande internationella organisationerna såväl personellt som ekonomiskt
till det internationella förberedelsearbetet inför världskongressen.

Civildepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 2 november 1995

Närvarande: statsministern Carlsson, ordförande, och statsråden Sahlin, Hjelm-
Wallén, Hellström, Thalén, Freivalds, Wallström, Persson, Tham, Schori,
Heckscher, Hedborg, Andersson, Winberg, Uusmann, Nygren, Ulvskog, Sundström,
Lindh, Johansson

Föredragande: statsrådet Ulvskog

Regeringen beslutar proposition 1995/96:111 Finansiering av en världskongress år
1996 om kommersiell sexuell exploatering av barn.

Händelser

Inlämning: 1995-11-06 Bordläggning: 1995-11-06 Hänvisning: 1995-11-07 Motionstid slutar: 1995-11-21
Förslagspunkter (2)