EU-bedrägerier och korruption

Proposition 1998/99:32

Regeringens proposition

1998/99:32

EU-bedrägerier och korruption

Prop.

1998/99:32

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 december 1998

Göran Persson

Laila Freivalds

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen behandlas frågan om Sveriges tillträde till och efterlev-

nad av vissa internationella konventioner, protokoll och rekommenda-

tioner rörande bedrägerier mot Europeiska gemenskapernas (EG)

finansiella intressen och korruption. De internationella instrument som

avses är

konventionen om skydd av EG:s finansiella intressen,

det första protokollet, som rör korruption,

det s.k. domstolsprotokollet, som behandlar EG-domstolens roll vid

tolkning av
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 1998-12-28 Bordläggning: 1999-01-19 Hänvisning: 1999-01-20 Motionstid slutar: 1999-02-03
Förslagspunkter (14)