Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde

Proposition 2014/15:120

Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde

Regeringens proposition 2014/15:120

Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde

Prop.

2014/15:120

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 16 april 2015

Stefan Löfven

Anna Johansson

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till de lagändringar som krävs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU om in- rättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. Det s.k. SERA- direktivet (Single European Railway Area) utgör en sammanslagning och omarbetning av direktiven i första järnvägspaketet, som antogs 2001. Det innebär att stora delar av direktivet redan är införlivade i svensk lagstift- ning.

Direktivet innehåller
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2015-04-17 Bordlagd: 2015-04-17 Hänvisad: 2015-04-21 Motionstid slutar: 2015-05-04
Förslagspunkter (1)