En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Proposition 2013/14:141

Händelser

Inlämning: 2014-03-14 Bordläggning: 2014-03-18 Hänvisning: 2014-03-19 Motionstid slutar: 2014-04-09

Hela dokumentet

En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (pdf, 1 MB)
Regeringens proposition 2013/14:141

En svensk strategi för biologisk mångfald och

Prop.

ekosystemtjänster

2013/14:141
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 13 mars 2014
Fredrik Reinfeldt
Lena Ek
(Miljödepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I denna proposition redovisas regeringens samlade strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Strategin har betydelse inte bara för flera av de svenska miljökvalitetsmålen och generationsmålet utan också för de internationella mål som kallas Aichimålen, dvs. målen i den strategiska plan för biologisk mångfald
2011–2020
som har antagits inom konventionen för biologisk mångfald, samt för målen i EU:s strategi för biologisk mångfald till 2020. Strategin består av de etappmål
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (3)