En enklare planprocess

Proposition 2013/14:126

Händelser

Inlämning: 2014-03-18 Bordläggning: 2014-03-18 Hänvisning: 2014-03-19 Motionstid slutar: 2014-04-09

Hela dokumentet

En enklare planprocess (pdf, 3 MB)
prop 2013/14 126

Regeringens proposition 2013/14:126

En enklare planprocess

Prop.

2013/14:126

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 13 mars 2014
Fredrik Reinfeldt
Stefan Attefall
(Socialdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås ändringar i plan- och bygglagen (2010:900), PBL, i syfte att göra plan- och bygglovsprocessen enklare och effektivare. Vidare föreslås en helt ny lag om kommunala markanvisningar som inne- bär att en kommun ska anta riktlinjer för s.k. markanvisningar om kom- munen genomför sådana. Propositionen innehåller också en redovisning av regeringens politik för att underlätta bostadsbyggande.
Ändringarna i PBL innebär bl.a. att detaljplanekravet begränsas och att det nuvarande enkla
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (2)