Budgetpropositionen för 2012 Utgiftsområde 9

Proposition 2011/12:1 UO 09 Hälsovård sjukvård och social omsorg

UO 09 Hälsovård sjukvård och social omsorg
Budgetpropositionen för 2012 Utgiftsområde 9

Hälsovård, sjukvård

9

och social omsorg

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 9

Förslag till statens budget för 2012

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ....................................................................................

13

2

Lagförslag..............................................................................................................

15

2.1

Förslag till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763)..............................................................................................

15

2.2Förslag till lag om ändring i lagen (2002:160) om

läkemedelsförmåner m.m. ....................................................................

17

3

Hälsovård,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Bilagor (39)