Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Budgetpropositionen för 1998

Proposition 1997/98:1D6 Totalförsvar

Totalförsvar
Totalförsvar

6

.

Förslag till statsbudget för år 1998

Totalförsvar

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut 5

2 Lagtext 9

2.1 Förslag till lag om ändring i lagen

(1977:265) om statligt personskadeskydd 9

2.2 Förslag till lag om ändring i lagen

(1997:568) om ändring i lagen

(1977:265) om statligt personskadeskydd 10

2.3 Förslag till lag om ändring i lagen

(1994:1547) om tullfrihet m.m. 11

3 Utgiftsområde 6 Totalförsvar 13

3.1 Utgiftsområdets omfattning 13

3.2 Resultatbedömning m.m. 14

3.3 Beredskapskredit för totalförsvaret 16

4 Militärt försvar m.m. 17

4.1 Verksamhetsområdets omfattning 17

4.2 Resultatbedömning och slutsatser 18

4.3 Anslag A 1 19

4.4 Krigs- och grundorganisationens

utveckling
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida