Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering

Proposition 2013/14:198

Regeringen föreslår att bristande tillgänglighet ska vara en form av diskriminering

Den här propositionen innehåller

förslag till ändringar i diskrimineringslagen, lag 2008:567.

Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska bli en ny form av diskriminering

enligt diskrimineringslagen.

Det föreslår regeringen i en proposition till riksdagen.

En person med funktionsnedsättning ska inte få missgynnas

på grund av sin funktionsnedsättning. Alla ska kunna vara med på lika villkor.

Verksamheter ska bara behöva göra skäliga åtgärder. Med det menar vi att man ska ta hänsyn till bland annat vilka ekonomiska och praktiska förutsättningar verksamheten har att göra anpassningarna.

Förbudet mot diskriminering ska gälla de här områdena:

Arbetsliv.

Utbildning.

Arbetsmarknadspolitisk verksamhet

och arbetsförmedling utan offentligt uppdrag.

När någon startar eller bedriver näringsverksamhet.

Yrkesbehörighet.

Medlemskap i vissa organisationer.

Varor och tjänster.

Allmän sammankomst.

Offentlig tillställning.

Hälsovård och sjukvård.

Socialtjänst.

Socialförsäkring.

Arbetslöshetsförsäkring.

Statligt studiestöd.

Värnplikt och civilplikt.

Offentlig anställning.

1

Förslag på undantag från förbudet på vissa områden

Propositionen föreslår

att det nya förbudet mot diskriminering

inte ska gälla vissa verksamheter och områden.

I arbetslivet ska förbudet inte gälla den som gör en förfrågan om arbete. Förbudet ska inte heller gälla den

som hyr ut eller säljer bostäder.

Förbudet ska inte heller gälla för företag som har färre än tio arbetstagare inom områdena varor och tjänster, hälsovård och sjukvård.

Företag som arbetar med varor och tjänster behöver inte göra mer ändringar i sina lokaler än vad som står i bygglovet eller startbeskedet för byggnaden eller fastigheten.

Vi ska använda ordet funktionsnedsättning

Propositionen föreslår också

att ordet funktionshinder ska bytas ut mot ordet funktionsnedsättning

i de här lagarna: diskrimineringslagen (2008:567)

lagen om diskrimineringsombudsmannen (2008:568) skollagen (2010:800) och

lagen om uthyrning av arbetstagare (2012:824).

Ändringar ska gälla från år 2015

Regeringen föreslår att lagförslagen ska börja gälla från den 1 januari år 2015.

2