Bättre regler för elektroniska kommunikationer

Proposition 2010/11:115

Händelser

Inlämning: 2011-03-22 Bordläggning: 2011-03-23 Hänvisning: 2011-03-28 Motionstid slutar: 2011-04-07

Hela dokumentet

Bättre regler för elektroniska kommunikationer (pdf, 1 MB)
Bättre regler för elektroniska kommunikationer

Regeringens proposition 2010/11:115

Bättre regler för elektroniska kommunikationer

Prop.

2010/11:115

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 17 mars 2011
Fredrik Reinfeldt

Anna-Karin
Hatt
(Näringsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till genomförande av två direktiv på om-

rådet för elektronisk kommunikation.

Tillstånd att använda radiosändare ska som huvudregel vara teknik-

och tjänsteneutrala. Tillståndsvillkor som innebär en begränsning av vil-

ka slag av elektroniska kommunikationstjänster eller tekniker som får an-

vändas, får endast uppställas i vissa fall.

Det införs ett nytt förfarande vid samråd och beslut om att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (2)