Års- och koncernredovisning

Proposition 1995/96:10 Denna proposition är uppdelad i flera dokument. Detta dokument innehåller del 1 Lagförslag Allmänna utgångspunkter, kapitel 1-7

Denna proposition är uppdelad i flera dokument. Detta dokument innehåller del 1 Lagförslag Allmänna utgångspunkter, kapitel 1-7
Regeringens proposition

1995/96:10

Års- och koncernredovisning

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 september 1995

Ingvar Carlsson

Laila Freivalds

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lägger regeringen fram förslag till ändringar i redo-

visningslagstiftningen för aktiebolag, vissa handelsbolag, kreditinstitut,

värdepappersbolag och försäkringsföretag. Flertalet förslag är betingade av

regler i EG:s fjärde, sjunde eller elfte bolagsrättsliga direktiv eller av de

redovisningsdirektiv som finns på bank- och försäkringsområdet.

I propositionen föreslås en ny allmän årsredovisningslag som innehåller be-

stämmelser om
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1995-09-28 Bordläggning: 1995-10-03 Hänvisning: 1995-10-04 Motionstid slutar: 1995-10-18
Förslagspunkter (4)