Ansvar för elektroniska anslagstavlor

Proposition 1997/98:15

Regeringens proposition

1997/98:15

Ansvar för elektroniska anslagstavlor

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 2 oktober 1997

Thage G Peterson

Laila Freivalds

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en särskild lag om ansvar för elektroniska

anslagstavlor. Med elektronisk anslagstavla avses i lagen en tjänst för

elektronisk förmedling av meddelanden. I lagen slås fast att den som

tillhandahåller en elektronisk anslagstavla i rimlig omfattning skall ha

uppsikt över en sådan tjänst. En tillhandahållare av en elektronisk

anslagstavla skall vidare vara skyldig att lämna användare av tjänsten

viss information och att ta bort vissa slag av meddelanden. Den som
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 1997-10-09 Bordläggning: 1997-10-20 Hänvisning: 1997-10-21 Motionstid slutar: 1997-11-04