Ändring i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Proposition 2016/17:155

Regeringens proposition 2016/17:155

Ändring i lagen om kontroll av skyddade

Prop.

beteckningar på jordbruksprodukter och

2016/17:155

livsmedel

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 16 mars 2017

Stefan Löfven

Sven-Erik
Bucht

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att det i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel förs in ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om sådana kravspecifikationer som avses i artikel 20.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2017-03-20 Bordlagd: 2017-03-21 Hänvisad: 2017-03-22 Motionstid slutar: 2017-04-05
Förslagspunkter (1)