Volontärbyrån

Motion 2005/06:K469 av Tomas Eneroth (s)

av Tomas Eneroth (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förutsättningarna för Volontärbyrån.

Motivering

Det hävdas ibland att intresset för ideella insatser minskat, och ofta tar man medlemstalen i ideella organisationer som intäkt för sådana påståenden. Mycket talar för att det faktiskt förhåller sig tvärtom – att vi ser ett ökat engagemang, men att det också tar sig nya former och uttryck. Medlemskap i organisationer är inte längre en grundförutsättning för engagemang – många väljer i stället att individuellt ställa upp som frivilliga vid arrangemang, humanitära eller sociala insatser. För att möta ett sådant behov har Volontär­byrån bildats – en organisation som försöker kanalisera människors vilja till engagemang och som kan anpassa det till individuella önskemål och ambitionsnivåer. Mycket talar dessutom för att arbetssättet bidragit till att fler engagerat sig i ideell verksamhet – människor som tidigare inte varit engagerade i ideella organisationer.

Från att ha varit pilotverksamhet i något år är nu Volontärbyrån en etablerad aktör som dagligdags förmedlar volontärer till viktiga ideella insatser i olika delar av samhället. Verksamheten drivs med offentligt stöd från ett antal kommuner, men också med stöd från näringslivet. På sikt är detta naturligtvis inte tillfredsställande. Redan i dag finns en nationell finansiering genom tillfälligt stöd från Justitiedepartementet. Regeringen bör därför överväga de fortsatta förutsättningarna för verksamheten.

Stockholm den 5 oktober 2005

Tomas Eneroth (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)