Vissa organisationer i regeringsformen

Motion 2016/17:2562 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD)

av Mikael Jansson och David Lång (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i stället för att räkna upp organisationer i regeringsformen ha en skrivning om att Sverige deltar i internationella samarbeten där sådana är gynnsamma för riket, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Vikten av att Sverige är en suverän stat kan inte nog betonas. Med suveränitet avses den svenska statens självständiga oavhängighet gentemot andra stater samt olika över- och mellanstatliga organisationer. För Sverigedemokraterna utgör den nationella suveräniteten och det svenska folkets makt att bestämma över sig själva den verkliga grundstenen för vår demokrati. Det är ett begrepp vi inte är beredda att kompromissa med. Dock anser Sverigedemokraterna att Sverige som huvudregel skall kunna gå med i och, om vi så önskar, lämna mellanstatliga och överstatliga samarbeten. Bestämmelser om vilka organisationer vi är medlemmar i bör inte utan mycket starka skäl finnas omnämnda i grundlagen, då omständigheter vi inte kan förutse kan föranleda att vi vill lämna dessa organisationer. Sverige skall således framgent fortsatt kunna förbinda sig att följa internationella avtal och konventioner men detta skall som huvudregel stadgas i vanlig lag, inte grundlag. Idag finns det inskrivet i grundlagen att Sverige är medlem i Europeiska unionen, EU, och i Förenta nationerna, FN.

Då vi förstås fortsatt kan vara medlemmar i någon eller båda av dessa, samt även andra, organisationer utan att detta framgår av grundlag ser vi det som överflödigt och oönskat att särskilt framhålla just dessa och föreslår sålunda att de utgår ur regeringsformen.

Mikael Jansson (SD)

David Lång (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)