Västlänken

Motion 2002/03:T252 av Annelie Enochson (kd)

av Annelie Enochson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Västlänken kommer att ingå i den nationella infrastrukturplanen.

Bakgrund

Järnvägssystemet i och omkring Göteborg utnyttjas allt intensivare. Enligt Banverkets egna analyser är kapacitetsutnyttjandet idag mellan 80 och 100 % på samtliga ingående banor under dygnets mest belastade timmar. Skall järnvägstrafiken i Västsverige kunna utvecklas måste därför kapaciteten i systemet förbättras. Detta gäller utvecklingen av såväl pendeltågstrafik och regional tågtrafik som nationell person- och godstrafik. Banor måste byggas ut med dubbelspår för snabbtågstrafik där det inte finns och befintliga dubbelspårsbanor måste kompletteras. Tågpendlingen i regionen har de senaste fem åren ökat med över 100 % på vissa sträckor. Potentialen för ytterligare ökat tågresande beräknas till 7–15 % per år, men då krävs investeringar i infrastrukturen eftersom kapaciteten är begränsad. Förbindelserna med de tre huvudstadsregionerna Oslo, Köpenhamn och Stockholm behöver byggas ut med snabbare persontåg. Göteborgs hamn, Nordens största och enda hamn med transocean linjetrafik, måste garanteras full tillgänglighet i järnvägssystemet.

Nuvarande förhållande

En starkt begränsande faktor för tågtrafikens utveckling är spårsystemet vid Göteborgs central. Den smala passagen där in- och utgående tåg möts, den så kallade midjan, och det faktum att Göteborg C är en säckstation begränsar möjligheterna att öka tågtrafiken till och från Göteborg. Banverket utreder för närvarande möjligheterna att bygga om och komplettera Göteborg C för smartare tågvägar och ökad kapacitet. Detta är fullt möjligt. Också Gårdatunneln med sitt dubbelspår är begränsande för utvecklingen av tågtrafiken på Västkustbanan och Boråsbanan (Götalandsbanan). När Boråsbanan är utbyggd till dubbelspår skall två dubbelspårsbanor rymmas i Gårdatunneln med sitt dubbelspår.

Lösningen

En tågtunnel under centrala Göteborg, Västlänken, löser kapacitetsproblemen genom att Göteborg C blir, helt eller delvis, en station för genomgående tågtrafik, samtidigt som Gårdatunneln avlastas. Dessutom innebär tunneln med nya stationslägen radikalt förbättrade möjligheter att nå viktiga mål i centrala Göteborg.

Avsikten är att i första hand använda tunneln för att sammankoppla den befintliga pendeltågstrafiken Alingsås–Göteborg och Kungsbacka–Göteborg respektive framtida pendeltågstrafik Borås–Göteborg och Tvåstad–Göteborg till två genomgående pendeltågslinjer. Linjen Borås–Göteborg skall självklart anslutas till Landvetter flygplats – den enda storflygplats i Skandinavien som idag inte har järnvägsanslutning.

Västlänken är inte enbart till nytta för den lokala och regionala tågtrafiken. Den är också helt nödvändig för utvecklingen av den nationella person- och godstrafiken såtillvida att mer utrymme erbjuds i Gårdatunneln och vid Göteborg C.

Det pågår ett planerings- och utredningsarbete på Banverket. Det hade därför varit bra om Banverket hade kunnat ta med projektet i den nationella  infrastrukturplanen. Göteborg stad har inlett planarbetena för Västlänken genom det uppdrag som Byggnadsnämnden gav Stadsbyggnadskontoret, nämligen att upprätta en detaljerad översiktsplan för tunnelprojektet.

Kommunalförbundet Göteborgsregionen har i sin transportstrategi Så ska vi ha´t angivet Västlänken som en nyckelfråga för utvecklingen av järnvägssystemet i Västsverige. Västra Götalands-regionen har också i sin strategi Nu är det dags att satsa på järnvägen i Västra Götaland understrukit vikten av en tågtunnel under centrala Göteborg för att en långsiktigt hållbar järnvägslösning ska kunna uppnås.

Stockholm den 17 oktober 2002

Annelie Enochson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30
Yrkanden (1)