Västkustbanan

Motion 2007/08:T451

av Alf Eriksson m.fl. (s)
s43090

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Västkustbanan.

Motivering

Utsläpp av koloxid är ett av transportsektorns största miljöproblem. Det finns dock möjligheter att se till att minska utsläppen av såväl koloxid som andra luftföroreningar. Ett effektivt och konkurrenskraftigt järnvägsnät gör det möjligt att flytta över transport från vägarna till järnvägen, som är ett miljömässigt mycket gott alternativ. Det är dock nödvändigt att järnvägen även blir ett gott kostnads- och tidsmässigt alternativ. Därför behöver vårt järnvägsnät ses över.

Under de senaste 10 åren har persontransporterna på järnväg ökat med 14 procent och godstransporterna med 26 procent. Från basåret 1990 har vägsektorns utsläpp hittills ökat med 9 procent, nästan uteslutande från tunga lastbilar. För att de uppsatta målen för transportsektorn ska uppnås till år 2010 fordras en minskning av utsläppen med 1,4 procent per år. Det är därför angeläget att åtgärder snarast vidtas för att dessa mål ska uppnås.

Västkustbanan är en viktig länk för pendlingen och för godstrafiken i västra Götaland, Halland och Skåne. Idag är den hårt trafikerad och restiderna är för långa för att den ska vara ett konkurrenskraftigt transportmedel. Som planen ser ut så kommer Västkustbanan inte att vara fullt utbyggd till dubbelspår före år 2015, vilket inte är miljömässigt acceptabelt. Västkustbanan måste bli ett modernt och kapacitetsstarkt järnvägsnät för regionala, interregionala och internationella järnvägstransporter.

Det är också angeläget att utbyggnad av delen Varberg–Hamra tidigareläggs. Utbyggnaden av dubbelspår genom Varberg är en av delarna i en total utbyggnad av Västkustbanan.

Genom utbyggnaden av Västkustbanan möjliggör man en mer konkurrenskraftig järnvägstrafik än i dag, vilket kommer att leda till ökat resande inom persontrafiken och större godsvolymer på järnvägen. De viktigaste konsekvenserna är dock att förutsättningarna för ett långsiktigt samhälle ökar väsentligt och att vi snabbare påverkar övergången till ett mer energisnålt och mer miljövänligt samhälle. Därför måste utbyggnaden av Västkustbanan ske så snart ekonomiska möjligheter föreligger.

Stockholm den 4 oktober 2007

Alf Eriksson (s)

Hans Hoff (s)

Jennie Nilsson (s)

Magdalena Streijffert (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)