Värna om Sveriges framtida energiförsörjning

Motion 2014/15:111

av Jenny Petersson m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att värna om Sveriges framtida energiförsörjning.

Motivering

Exakt hur Sveriges energiförsörjning kommer att se ut om 30 år är det ingen som vet. Både teknik och elanvändning står i ständig förändring. Vad vi kan säga, är att det inte finns några tecken på att behovet av el kommer att minska, vare sig från privatpersoner eller för industrin. Därför är det oroande att vänsterregeringen vill stoppa Vattenfalls förberedande analyser för att eventuellt bygga nya reaktorer. Att regeringen dessutom vill höja säkerhetskraven och kostnaderna för kärnkraftsleverantörerna i syfte att industrin själv ska ta beslut om nedläggning riskerar att försvaga svensk konkurrenskraft och energiförsörjning. Hallands län är ett av Sveriges fyra kärnkraftslän som påverkas negativt av vänsterregeringens olika förslag på området.

Alliansen har de senaste åren fört en energivänlig politik för Sveriges konkurrenskraft. Ett exempel på detta var beslutet att öppna för att ersätta befintliga kärnkraftsreaktorer mycket välkommet för Sveriges konkurrenskraft. Basindustrin sysselsätter många i Sverige ca 400 000 svenskar är direkt eller indirekt beroende av basindustrin. Tillgången till en stabil och trygg energiförsörjning är direkt avgörande för dessa företag och deras anställda.

Istället för att verka för stabilitet och stadiga förutsättningar väljer vänsterregeringen att äventyra Sveriges energiförsörjning genom att stänga dörren till ny kärnkraft. Socialdemokraternas och Miljöpartiets besked att förberedelserna för ersättningskärnkraft ska stoppas är mycket oroande, och det är samtidigt ett hot för en konkurrenskraftig energimarknad i Sverige. Det finns utmaningar på energimarknaden.

För att säkerställa Sveriges elförsörjning krävs en politik för långsiktig hållbarhet, gällande både klimat och ekonomi. Genom Alliansens energiöverenskommelse från 2009 har beslutats att andelen förnybar energi år 2020 ska vara minst 50 procent av den totala energianvändningen. En betydande del av finansieringen av den förnybara energi som just nu byggs ut i Sverige sker via elcertifikaten, ett stödsystem som alla konsumenter finansierar via elräkningen. Systemet har bidragit till en ökad andel förnybar energi i den svenska energimixen, och det är positivt. Men vindkraftverk och andra förnybara energikällor behöver fortfarande subventioner för att vara intressanta att investera i.

Framtidens energimarknad bör fortsätta att vila på olika pelare med bland annat förnybar energiproduktion. Alliansen satsade på att stötta energieffektiviserande alternativa insatser. Det är samtidigt ofrånkomligt att kärnkraften kommer att förbli en betydelsefull pelare under en överskådlig framtid. Mer el ger billigare el, vilket betyder att basindustrin mår bättre och att bostadskostnaderna blir lägre.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om vikten av kärnkraften.

.

Jenny Petersson (M)

Jörgen Warborn (M)

Michael Svensson (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-10-29 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)