Världskulturmuseet som en stiftelse

Motion 2013/14:Kr233 av Hans Rothenberg (M)

av Hans Rothenberg (M)
M1578

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra om Världskulturmuseet till en stiftelse.

Motivering

Världskulturmuseerna omfattar fyra museer. Tre av dem – Etnografiska museet, Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet – ligger i Stockholm och Världskulturmuseet ligger i Göteborg. Världskulturmuseerna styrs formellt av Statens museer för världskultur som är en myndighet, även den med säte i Göteborg. Uppdraget anges i SFS nr 2007:1185 och i regleringsbrev.

De flesta av Sveriges stora centrala museer är, precis som Världskulturmuseerna, museimyndigheter. En del är däremot, i likhet med de flesta av länsmuseerna, stiftelser. Bland dessa kan nämnas välkända Skansen och Nordiska museet. Stiftelseformen innebär ett större mått av självbestämmande och oberoende då stiftelsen saknar externa huvudmän och styrs av en egen styrelse. Däremot ska ändamålet vid instiftandet vara bestämt och varaktigt. Om en museimyndighet övergår i stiftelseform innebär det alltså i praktiken inte att syftet och inriktningen påverkas märkbart men att självbestämmandet stärks.

Självklart har driftsformen museimyndighet sina fördelar. När det gäller Världskulturmuseet i Göteborg är det däremot lätt att se fördelarna med större autonomi. Exempelvis skulle det med en högre grad av självbestämmande vara lättare att involvera föreningar och organisationer på det lokala och regionala planet. Då kan man bättre finna konkreta uttryck för de olika kulturer som finns representerade i och runt Göteborg. Ett utökat samarbete med de sådana verksamheter skulle också öka intresset för museiverksamheten och bidra till att forma en mer lokalt förankrad verksamhet, utan att man tappar museets huvudsakliga syfte.

I syfte att öka Världskulturmuseets självbestämmande och möjlighet att verka tillsammans med lokala aktörer bör man se över om en övergång från museimyndighet till stiftelse skulle kunna bidra till en sådan utveckling.

Stockholm den 25 september 2013

Hans Rothenberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-02
Yrkanden (1)