Värdering av skada

Motion 2007/08:C418 av Bengt-Anders Johansson (m)

av Bengt-Anders Johansson (m)
m1509

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om värdering av skada där skadeståndslagen är tillämplig.

Motivering

Till exempel i samband med skogsavverkning händer det från tid till annan att ägogränser överskrids av misstag och avverkning sker på annans mark. När så sker har den som ansvarar för avverkningen att ersätta markägaren vars skog olovligen avverkats.

Den verkliga förlusten för markägaren är inte alltid bara den faktiska virkesvolymens värde. Inte sällan är det också miljövärden som går förlorade som vida kan överstiga virkesvärdet. I en dom som avkunnats 2006 vid Helsingborgs tingsrätt i ett dylikt ärende handlade det om 22 träd som var ca 200 år. Virkesvärdet var drygt 17 000 kronor. För att återplantera de avverkade träden med 19 år gamla tallar skulle kostat motsvarande 660 000 kronor.

Enligt skadeståndslagen finns det inte utrymme för annat än sakskada, vilket gör att den totala förlusten inte ersätts. Ur ett äganderättsperspektiv är det viktigt att objektiva immateriella värden åtminstone kan ligga till grund för ersättning för förlusten.

Jag anser därför att regeringen bör se över skadeståndslagen så att även immateriella värden kan ligga till grund för ersättning när skadestånd utdöms.

Stockholm den 2 oktober 2007

Bengt-Anders Johansson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)